GREEN TRANSITION NORTH

 
Green Transition North innefattar 13 delprojekt inriktat mot smarta energisystem och cirkulär ekonomi. Projekten genomförs i nära samarbete med industrin inom den gröna omställningen och med fokus på små och medelstora företag i norra Sverige.

SYFTE
Syftet med projektet är att främja samarbetet mellan det lokala och regionala näringslivet i Övre Norrland. Genom att samarbeta med små och medelstora företag, företagsfrämjande aktörer, Luleå tekniska universitet och dess forskning inom områdena vätgas, elektrifiering, cirkulär ekonomi, digitalisering och hållbara naturresurser, vill man dra maximal nytta av universitetets satsningar för att stödja den positiva utvecklingen i regionen.

MÅL
Målet är att fokusera på forskning, utveckling och innovation inom regionens små och medelstora företag för att göra dem ännu mer konkurrenskraftiga och relevanta i den pågående gröna samhällsomvandlingen. Projektet involverar de viktigaste aktörerna i den gröna omställningen och deras behov av kunskap för att skapa affärer och produkter med hög cirkularitet, dvs minimal användning av icke-förnybara resurser.

SAMVERKAN
Projektet är ett samarbete mellan forskare och 15 företag inom den gröna industriella omställningen i norra Sverige: LKAB, Northvolt, H2 Green Steel, Uniper, ABB, Hitachi Energy, Skellefteå kraft, Pite Energi, Luleå Energi, Bodens energi, Vattenfall, Ericsson, Hexatronic, AFRY, och Lumire. En viktig del är att engagera regionens små och medelstora företag och skapa förutsättningar för denna målgrupp att ännu bättre anta utmaningarna kring den gröna industriella omställningen.

PROJEKTPERIOD
Projektet pågår från april 2023 till mars 2026.

PROJEKTLEDARE
Projektet leds av Luleå tekniska universitet, CDT.

PROJEKTPARTNERS
Projektpartners är LTU Business, Bodens utveckling, IUC Norr och Skellefteå Science City.

FINANSIÄRER
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet och deltagande industriföretag.

DELPROJEKT

Projektet är uppdelat i 13 delprojekt som fokuserar på att använda avancerad teknologi, såsom 6G, sensorfusion, dataanalys och cirkulära affärsmodeller, för att optimera produktionsprocesser, minska elektromagnetiska störningar, optimera lagring av elektricitet, främja hållbara affärsmodeller och främja energieffektivitet och flexibilitet i elkraftsystemet, vilket bidrar till den gröna omställningen och skapar en mer hållbar framtid. Läs mer om varje delprojekt nedan.

1. 6G för optimerade produktionsprocesser
6G förväntas ha en sensorförmåga som kan identifiera, autentisera, lokalisera och spåra stora antal objekt. Denna teknik kommer att vara viktig för att kontrollera och optimera produktionsprocesser genom att använda metadata/meta-ytor och digitala tvillingar. Aktiviteten fokuserar på att utforska 6G:s potential för sensorförmåga och utveckla metoder för integration av meta-ytor i nätverket, vilket kan bidra till den gröna omställningen.
För mer information eller vid intresse av att delta i delprojektet, kontakta Joakim Norman. Forskningsansvarig är Jaap Van De Beek, professor, Signalbehandling, Luleå tekniska universitet.

2. Utveckling av aktiva filter för EMC
Delprojektet kommer att utveckla aktiva filter för att minska elektromagnetiska störningar (EMC) i elektriska drivsystem. Kraftelektroniksystem genererar störningar, allt från obetydliga till allvarliga. Istället för att använda tunga och skrymmande passiva filter för att minska störningarna, fokuserar denna aktivitet på att utveckla och använda aktiva reduceringstekniker. Målet är att integrera aktiva filter i överliggande system och designa små, energieffektiva och integrerade aktiva filter för elektrifierade transportsystem. För mer information eller vid intresse av att delta i delprojektet, kontakta Björn Backe. Forskningsansvarig är Jonas Ekman, professor, Elektroniksystem, Luleå tekniska universitet.

3. Optimerad lagring av elektricitet
Delprojekt 3 fokuserar på att optimera lagringen av elektricitet i vattenreservoarer och reglerade älvar för att öka flexibiliteten i energisystemet. Med den ökande produktionen av intermittent energi från sol och vind, behöver man undersöka hur vattenkraft kan kombineras med olika former av lagring, såsom mekanisk, elektrisk, kemisk och termisk lagring, samtidigt som man tar hänsyn till biologisk mångfald och social acceptans. Genom att använda digitala tvillingar av älvar kan man få en bättre förståelse för utsläpp och förluster från dammar och därmed optimera lagringsprocessen. För mer information eller vid intresse av att delta i delprojektet, kontakta Michael Nilsson. Forskningsansvarig är Staffan Lundström, professor, Strömningslära, Luleå tekniska universitet samt Maria Pettersson, professor, Rättsvetenskap, Luleå tekniska universitet.

4. Framställning av biovätgas
Delprojektet handlar om framställning av biovätgas (BioH2). Biovätgas tillverkas från biogas som genereras genom nedbrytning av biologiskt avfall. Genom att omvandla metan till biovätgas kan man diversifiera vätgasproduktionen med lågt netto-klimatavtryck. Syftet är att undersöka potentialen för ökad biometanproduktion i regionen genom att öka tillgången på substrat och samröta olika typer av avfall.
För mer information eller vid intresse av att delta i delprojektet, kontakta Michael Nilsson. Forskningsansvarig är Jurate Kumpiene, professor, Avfallsteknik, Luleå tekniska universitet.

5. Optimerad lagring av elektricitet i mobila batterienheter
Delprojekt 5 fokuserar på att optimera lagringen av elektricitet i mobila batterienheter. Aktiviteten syftar till att öka kunskapen om kylning av batteripaket och utveckla modeller för att studera battericellers termiska beteende och värmeöverföring, vilket i sin tur möjliggör optimerad kylning och uppvärmning av batterisystem. En viktig del av arbetet är att utveckla metodik för att reducera detaljerade 3D-modeller till 1-D modeller för simulering av system samt för att integrera dessa modeller i inbyggda system och reglerloopar.
För mer information eller vid intresse av att delta i delprojektet, kontakta Michael Nilsson. Forskningsansvarig är Anna-Lena Ljung, biträdande professor, Strömningslära, Luleå tekniska universitet.

6. Ökad flexibilitet i elkraftsystemet
Delprojekt 6 fokuserar på att öka flexibiliteten i elkraftsystemet genom att utveckla smarta energisystem. Genom att bygga modeller och ta fram metoder för att analysera hur olika flexibilitetslösningar påverkar elkraftnätet, syftar aktiviteten till att ge beslutsfattare och elnätsägare bättre underlag för att fatta informerade beslut och skapa ett mer robust och driftsäkert elkraftsystem. Målen inkluderar flexibilitet av förbrukning och produktion för att bestämma acceptansgränser, utveckla metoder för att kvantifiera nyttan av flexibilitet för elkraftnätet och jämföra och utveckla flexibilitetstjänster.
För mer information eller vid intresse av att delta i delprojektet, kontakta Michael Nilsson. Forskningsansvarig är Sarah Rönnberg, professor, Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet.

7. Digitala produktpass
Delprojekt 07 fokuserar på utvecklingen av teknologier för decentraliserad realisering av Digitala ProduktPass (DPP), vilket är en planerad införande av EU. DPP kommer att möjliggöra spårbarhet av varje produkts beståndsdelar och underlätta informerade och hållbara inköpsbeslut samt motverka "greenwashing". Genom att stödja samarbete mellan olika aktörer i leveranskedjan och värdekedjan, och möjliggöra säkert utbyte av affärskritisk information, syftar delprojektet till att implementera DPP genom decentraliserade blockkedjetillämpningar.
För mer information eller vid intresse av att delta i delprojektet, kontakta Joakim Norman. Forskningsansvarig är Ulf Bodin, professor, Cyberfysiska system, Luleå tekniska universitet.

8. Cirkulära affärsmodeller för den gröna omställningen
Delprojekt 08 fokuserar på cirkulära affärsmodeller för den gröna omställningen och betonar vikten av ett affärsekosystemperspektiv. Genom att utveckla kunskap om hur cirkulära affärsmodeller kan driva den gröna omställningen, samt metodutveckling för att skapa cirkulära affärsmodeller med ett ekosystemperspektiv och inkludera aktörer från olika sektorer, syftar delprojektet till att främja den gröna omställningen. Vidare kommer kriterier för att utvärdera effekterna av cirkulära affärsmodeller att utvecklas och utforskningen av digitala teknologiers roll i implementeringen av sådana affärsmodeller kommer att utforskas.
För mer information eller vid intresse av att delta i delprojektet, kontakta Joakim Norman. Forskningsansvarig är Wiebke Reim, biträdande universitetslektor, Entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet och Vinit Parida, professor, Entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet.

9. Multifunktionell optimering för elektrisk isolerande kompositer
Delprojekt 9 fokuserar på att optimera elektriskt isolerande kompositer för att möta kraven på effektiv och stabil elkraftöverföring i det elektrifierade samhället. Projektet syftar till att utveckla en experimentell metodik för att utvärdera nya kombinationer av kompositmaterial på labbskala, både vad gäller mekaniska och elektriska egenskaper, innan fullskaliga tester genomförs. Genom att undersöka materialets påverkan på elektrisk isolationsförmåga och motstånd mot elektriskt överslag kan nya materialkombinationer utvärderas och jämföras med befintliga kommersiella material.
För mer information eller vid intresse av att delta i delprojektet, kontakta Joakim Norman. Forskningsansvarig är Patrik Fernberg, professor, Polymera kompositmaterial, Luleå tekniska universitet.

10. Modularisering för cirkulär ekonomi
Delprojekt 10 fokuserar på att använda modularisering för att förbättra cirkulariteten i värdekedjor och över produkternas livscykler. Genom att använda modulära lösningar kan möjligheter för återvinning, återanvändning, uppgradering och omkonfigurering genereras, vilket minskar miljöavtrycket och ökar värdet av produkter och tjänster. Projektet syftar till att utveckla en generisk metodik för att integrera modularisering i designstadiet och därigenom förbättra både cirkularitet i materialflöden och genererade värden.
För mer information eller vid intresse av att delta i delprojektet, kontakta Joakim Norman. Forskningsansvarig är Magnus Karlberg, professor, Maskinkonstruktion, Luleå tekniska universitet.

11. Sensorfusion och dataanalys
Delprojekt 11 fokuserar på sensorfusion och dataanalys för att optimera återvinningsprocessen av svart massa från litiumbatterier genom hydrometallurgi. Genom att övervaka processen med nya sensorer och analysmetoder kan viktiga parametrar identifieras för att uppnå optimala resultat. Sensorkonceptet bidrar också till ökad kontroll och möjlighet att styra mot förbättrad processkvalitet.
För mer information eller vid intresse av att delta i delprojektet, kontakta Björn Backe. Forskningsansvarig är Olov Schelen, professor, Cyberfysiska system, Luleå tekniska universitet och Karl Andersson, professor, Distribuerade datorsystem, Luleå tekniska universitet.

12. Hydrometallurgi
Delprojekt 12 fokuserar på att förbättra den hydrometallurgiska processen för att återvinna svart massa från litiumbatterier. Genom att använda avancerade sensorer och dataanalys övervakas processen för att identifiera viktiga parametrar och optimera processen. Sensortekniken bidrar också till ökad reglerbarhet och möjlighet att styra processen för att uppnå högre kvalitet.
För mer information eller vid intresse av att delta i delprojektet, kontakta Michael Nilsson. Forskningsansvarig är Lena Sundqvist-Öqvist, biträdande professor, Processmetallurgi, Luleå tekniska universitet.

13. Energismart odling
Delprojekt 13 fokuserar på energismart odling och bygger vidare på Energisymbiosen, en helhetslösning för energisystem, cirkulär ekonomi och digitalisering. Projektet inkluderar återvinning av spillvärme från serverhallar för att driva växthus, som även fungerar som utbildningslokaler och resurser för lokal grönsaksproduktion. Målet är att optimera energiförbrukning, utforska synergier mellan olika branscher, integrera förnybara energikällor och skapa ekonomiska affärsmodeller för hållbar livsmedelsförsörjning med användning av spillvärme och restflöden från H2 Green Steel och andra källor.
För mer information eller vid intresse av att delta i delprojektet, kontakta Joakim Norman. Forskningsansvarig är Mikael Risberg, biträdande professor, Energiteknik
Luleå tekniska universitet.